VÝCHOVA NEBO PROVÁZENÍ

Dnes bych vám ráda představila „svět dětí“, tak, jak ho málokdo chápe. Svět dětí je prostě neochvějně spjat s výchovou a celou touto alchymií, čítající vlivy rodičů, prarodičů, institucí a systémů.

Jistě patříte do generace, která byla VYCHOVÁVÁNA poměrně stejnými metodami a postupy jako já i jako naši rodiče. A tyto metody a postupy byly silně jednostranné. Lépe a výstižněji řečeno byly striktní, přísné, dogmatické, podmínečné, potlačující, traumatizující nebo třeba druhý pól extrému, kdy se rodiče svým dětem nevěnují vůbec a nechávají je růst jako dříví v lese. A skutečně si troufnu nyní napsat, že se velmi zřídka objevili rodiče, kteří by své ratolesti vychovávali stylem naslouchání, určité zdravě uchopené úcty a respektu, ve vědomí toho, že jejich děti jsou rovnoprávné bytosti, které potřebují zdravé vedení, řád, ale také prostor a přijetí jejich individuality a cítění a nenarodili se jim pro to, aby je lámali, přetvářeli k potřebám svým a systému a aby jim neustále plnily jejich představy a podmínky a aby se staly někým, na kom si mohu vykompenzovat své nedostatky nebo vyzkoušet své přísné metody, které přejali od svých rodičů nebo vyplynuly z vnitřního nastavení a pocitů vnitřních zranění.

Systém výchovy byl ovlivněn mnoha faktory, jedním z nich byl celospolečenský odklon od základních pravd a zákonitostí života a bytí. Dalším byl vliv válek, odloučení mužů od rodin a tlak na ženy, které nemohly prožívat své skutečné role žen a matek, neměly zázemí, podporu, nikdo je nedoplnil v lásce a harmonii. Světem a společnostmi vládl chaos, strach, bída, všem byla vzata jejich síla a vědomí o sobě samých. To vše se formovalo celé generace, desetiletí, staletí. Otázkou by mohlo také být, zda to byl jistý záměr?! Ale to bude na jiný článek :-). Dalšími vlivy bezesporu mohou být i jen samotné názvy, které vždy byly nějak uchopeny a pochopeny a tím i prezentovány v realitě – VÝCHOVA, VYCHOVÁVAT, CHOVÁNÍ. Jsou to názvy, slova, která se mnou poslední dobou nějak NESOUZNÍ, dokonce mohu pravdivě napsat, že mě prostě moc nejdou z pusy, (přestože je používám, ale již s vědomím, že jsou to zažité pojmi, kterým společnost zatím rozumí a umí si pod tím něco konkrétního představit).

NOVĚ U SEBE POZORUJI, ŽE SE MI KOTVÍ SLOVA „PROVÁZET DĚTI ŽIVOTEM“, JEJICH VĚDOMÉ PROVÁZENÍ Z POZICE RODIČE…

Jak to cítíte? Jak to na vás působí?… Se mnou to prostě a jednoduše SOUZNÍ, je mi to libé a vnímám, že to přesně vystihuje to, co nyní já, jako matka prožívám, poznávám a dělám.

Ano, já jsem si uvědomila, že jsem se díky svým dětem, mé intenzivní práci na sobě samotné a díky úrovni mého uvědomění a vědomí dostala do fáze a k poznání, že jako rodič své děti nechci a již nevychovávám, nýbrž své děti začínám provázet životem a zcela jistě si uvědomuji, že je vedu k prahu jejich dospělosti a doufám, že zdravě.  ZÁKLADEM TOHO JE OTEVŘENÁ KOMUNIKACE MEZI NÁMI VŠEMI.

Jakmile jsem si toto pustila do života, nastal obrovský přerod v naší rodině, ve vztahu s dětmi a věřte mi, že to byla zkouška obrovských rozměrů, kdy se vše od základu otřáslo a já s manželem jsme byli postaveni před pravdu a museli jsme se s tím popasovat, abychom došli ke sladění s tímto novým pojetím slova „vychovávat“. Tak už to v životě prostě chodí a v této době dvojnásob rychle. Procházíme očistnými procesy a někdy jsou až do takových hloubek, že nezůstane kámen na kameni. To, jak se nám daří nyní nastavovat provázení našich dětí a co tomu všemu předcházelo bych vám ráda napsala, nejspíš v samostatném článku, protože toho bylo tolik, uf… Ale vzešlo z toho mnoho poznání, změn k lepšímu, byl to transformační proces, který mě opět dostal do zkušeností, které mohu předávat dál a tím třeba pomoci ostatním rodičům a dětem :-).

Odhodili jsme mnoho starých a zažitých postojů, museli jsme skutečně vybalancovat obrovský kompromis. Já si musela přiznat, že potřebuji pevnost, abych obstála, že potřebuji s dětmi hodně a otevřeně mluvit, naslouchat jim a ukázat jim směr, aby se vyznaly ve svých pocitech i postojích, aby dokázaly rozlišit to, co je jen zkušeností od toho, co je již obrovský úlet, který není bezpečný. To je nyní moje pravda, moje pochopení a můj směr. A ráda bych se s vámi o to podělila, ráda bych s vámi mé aktuální poznání a uvědomění sdílela. Vím, že je vás vědomých lidí, maminek, rodičů už tolik, že mohu a že to tak mám udělat, abych mohla zase inspirovat další a tím posunout úroveň našeho probuzení a vědomí dál a výš. I to je součástí mého poslání a je to také nedílnou součástí vzestupu společnosti a lidstva.

Protože jakmile začneme, každý jednotlivec, sám za sebe měnit svůj život, uzdravovat své nitro, procházet očistnými procesy, dostaneme se jednak do souladu s vesmírnými zákonitostmi, které platí pro každou duchovní bytost a jednak do souladu sám se sebou a taková bytost, takový člověk si uzdravil sebelásku, sebehodnotu, sebevědomí, sebeúctu, takže nemůže už jednoduše pokračovat v těch starých zajetých kolejích, které s tímto nastavením a těmito atributy nesouzní.

Jedno-duše nelze pokračovat ve výchově a vychovávání v tom původním slova smyslu a v původní podobě, ale je nutné a nevyhnutelné nastoupit cestu vědomého vnímání procesů, ke kterým dochází v rodinách a vztazích mezi rodiči – námi dospělými a dětmi, našimi maličkými láskami, které k nám přišly a měly by být PLODY OPRAVDOVÉ LÁSKY a proto bychom k nim měli za všech okolností takto přistupovat. Mělo by dojít ke změně přístupu, k uvědomění kdo jsme, kým jsme a kdo jsou děti a kým doopravdy jsou. Uvědomění naší role v jejich životech je tím nejdůležitějším mezníkem mezi pojetím vztahu k nim ve smyslu vychovávání a pojetím nového smyslu tohoto vztahu a tím je PROVÁZENÍ.

RODIČE PROVÁZÍ SVÉ DĚTI A MAJÍ JE PROVÁZET OD JEJICH POČETÍ AŽ PO JEJICH DOSPĚLOST. TOTO PROVÁZENÍ JE IDEÁLNĚ VĚDOMÉ. NEBOŤ SI JSOU RODIČE VĚDOMI, ŽE KAŽDÁ JEJICH MYŠLENKA JIŽ FORMUJE A OVLIVŇUJE JEJICH DÍTĚ I V BŘÍŠKU. TAKŽE, JAKMILE RODIČE ZJISTÍ, ŽE JE ŽENA TĚHOTNÁ, MĚLI BY PŘISTUPOVAT V RADOSTI A LEHKOSTI K TOMUTO POŽEHNÁNÍ.

Ideálně si je žena vědoma toho, že nese pod srdcem plod vzájemné lásky s mužem, že nese ve svém moudrém lůně živou bytost, velmi vyspělou duši, která je plně vybavena pro svůj život zde na Zemi, má vše, co potřebuje, aby dostála slibu, který jako duše dala a plnila zde svůj jedinečný a osobitý úkol. Jen se rodí v podobě malého dítěte, které si vybralo své rodiče, právě ty rodiče, kteří jí poskytnou zázemí a podmínky pro její růst.

Proto by mělo těhotenství, to vědomé, probíhat v lehkosti, v dokonalém propojení matky se Zemí, s vyšším vedením, s její intuicí, srdcem i moudrostí. Mělo by být prosté očekávání, lpění, chtění a manýrů o pohlaví a jiných věcech. Totéž platí i u otce. I on by měl vědomě přijímat situaci, poskytnout ženě zázemí, klid a podporu. Být pro ní a s ní a tím i s dítětem. Po narození by mělo dojít k přijetí pohlaví dítěte v radosti, k respektu a úctě, k vděčnosti. V lásce a vnímavě být v přítomném okamžiku a k potřebám svým – jako rodičů i k potřebám dítěte. Skutečné vnímání moudrosti sebe sama jako matky, své intuice a vedení je a mělo by být postaveno nad tím, co kde jedna bába povídala nebo co povídá milion samozvaných rádců a mudrců. Protože každé dítě, každá bytost (stejně jako já, vy i ostatní) jsme jedinečným projevem Stvořitele, jedinečnou lidskou bytostí, která je složena z DUŠE, DUCHA A TĚLA. Proto není možné jakkoliv srovnávat své dítě s okolím, s tabulkama, předpisama a jinýma výmyslama. Není vhodné do svého dítěte rvát chemické léky, vakcíny a jiné vymoženosti dnešní doby. A není možné po svém dítěti chtít výkony, které zvládají jiní a ono ne.

Jediné, co je možné a dobré, je to, že budete – jen tak budete sami se sebou – velmi dobře si vědomi svých hranic a svých hodnot včetně zákonitostí vztahů mezi rodiči a dětmi, budete se svým dítětem, budete se vzájemně vnímat a hledat cestičky k souladu. Budete naslouchat a číst mezi řádky všech situací a problémů, které kdy v životě vyvstanou a přijdou, budete hledat možné příčiny, které za těmi situacemi, dramaty, nepohodami a třenicemi jsou. Tím je pochopíte, uzdravíte a něco změníte a můžete zase šlapat cestu v docela fajn souladu. Jste příkladem pro své děti a pokud máte vy sami již docela obstojně postavené zdravé základy, pak máte zaručené, že i vaše dítě je bude mít. Takže jakmile bude vyrůstat, dojde do období puberty a zrovna bude tím človíčkem, tou osobností, která potřebuje prožívat toto období hledání sebe sama více intenzivně, více emotivně, více mimo vás, více mimo jakékoliv zažité vzorce, budete prostě vědět, že má ty zdravé a pevné základy, že je tím pádem o něj v hloubi na úrovni duše postaráno a že vy, PRÁVĚ VY JSTE TÍM NEJDŮLEŽITĚJŠÍM ČLÁNKEM V JEHO ŽIVOTĚ – JSTE JEHO PRŮVODCEM, KTERÝ MU NASLOUCHÁ, PROCHÁZÍ NEUSTÁLOU INTERAKCÍ A SEBEREFLEXÍ, JSTE TÍM PRŮVODCEM, KTERÝ NASTAVUJE SAMOZŘEJMĚ HRANICE, UKAZUJE SVÉMU POTOMKU OBĚ STRANY MINCE, VYJADŘUJE SVÉ POCITY V PRAVDĚ, KTERÉ PROŽÍVÁ S TĚMI JEHO PROCESY, JSTE V PRAVDĚ K SOBĚ, K NĚMU I K OSTATNÍM, UMÍTE SE ZA NĚJ POSTAVIT I VE CHVILKÁCH, KDY MAJÍ VŠICHNI POCIT, ŽE DĚLÁ CHYBY, UMÍTE MU POSKYTNOUT NÁRUČ NEBO JEN TO RAMENO NA PROŽITÍ JEHO ZKLAMÁNÍ. POMALU ZAČNETE OPOUŠTĚT PONIŽOVÁNÍ, ŘVANÍ, POTLAČOVÁNÍ, PODMÍNEČNÉ A TAKTICKÉ HRY, NESMYSLNÉ NADMĚRNÉ TRESTÁNÍ A PODLÉHÁNÍ TLAKU OKOLÍ, INSTITUCÍ A SYSTÉMŮ A HLAVNĚ STRACHŮM! ZAČNETE HLEDAT PRAVDU NEJPRVE U SEBE, TÍM, ŽE BUDETE ZKOUMAT SEBE, SVÉ REAKCE, SVÉ POCITY, BUDETE HLEDAT PARALELY S VAŠIM DĚTSTVÍM A VÝCHOVOU, KTERÁ VÁM BYLA DÁNA A TÍM MŮŽETE BOURAT TY ZAŽITÉ MANTINELY, HRADBY, OMEZENÍ A MYLNÉ PŘEDSTAVY ČI CHYBNÉ VZORCE. Pokud toto zvládnete, pak se může uvolnit mnohé, co ovlivňuje všechny členy rodiny a jste zase kousek blíž k sobě i k ostatním. Jste pevní, jste rozhodní a přitom láskyplní a chápaví.

Tím se stanete skutečnými průvodci, se vším, co k tomu patří. Budete prožívat své rodičovství skutečně naplno, budete se rozvíjet, budete se měnit, budete čelit mnoha nepříjemným situacím i pocitům, budete někdy zoufalí, budete mít obavy, budete ale plni síly se v pravdě tomu všemu postavit, měnit vše podle již poznaných zákonitostí a vlivů na vaše životy a tím i na životy vašich dětí. Budete někdy vážně nazí, ale to jen proto, abyste oblékli nový háv, takový, který je s vámi nově v souladu v tom přítomném teď a tady.

PROVÁZEJTE TEDY SVÉ DĚTI NA PRÁH JEJICH DOSPĚLOSTI, BUĎTE JIM PŘÍKLADEM, POSTAVÍTE JIM UŽ JEJICH ZDRAVÉ A PEVNÉ ZÁKLADY, POSKYTNETE JIM VŠE, CO POTŘEBUJE MÍT ZDRAVÝ, SEBE-VĚDOMÝ, LÁSKYPLNÝ, VNÍMAVÝ A SILNÝ ČLOVĚK, ABY SE NAŠEL, NAŠEL SVÉ POSLÁNÍ, PROŽIL SVÉ ZKUŠENOSTI, ZE KTERÝCH BUDE ČERPAT A PROŽIL ZDE NAPLNĚNÝ ŽIVOT A PŘEDÁVAL TAK SVÉ MOUDRO ZASE DÁL…

Věřte, že je velmi důležité jak vychováte – PROVEDETE vaše děti. V jakém nastavení. Je to ve vašich rukách, pracujte na sobě, uzdravujte své nitro, procházejte očistnými procesy, nebojte se podívat se na své slabosti i na své hluboké zranění z vašeho dětství, které vás ovlivňuje. Uzdravíte sebe, své vztahy, své děti a tím i své okolí, přátelé, známé a možná celý svět! Přesně podle zákonitosti rezonance a podle základního vesmírného zákona „Uzdrav sebe a tím uzdravíš své okolí“. Děti jsou vždy jen a jen vašim učitelem a zrcadlem, děti totiž vždy ukazují a projevují to, co brnká na nevyladěné struny vás samotných  A DĚJE SE TO JEN PROTO, ABYSTE SI TOHO VŠIMLI A ZAČALI S TÍM PRACOVAT. A pokud toto nechápete, nepochopíte nebo nechcete pochopit, pak zůstáváte v nastavení VÝCHOVY, SNAŽENÍ SE ZMĚNIT, POTLAČIT A ZADUPAT TU JEDINEČNOST VAŠEHO MILOVANÉHO DÍTĚTE.

Zůstáváte v dramatech, v těch hrách, kdy není ani vám ani dětem dobře. Je to však cesta, plně si to uvědomuji, protože já a má rodina jsme tu cestu museli taky jít a stále jí šlapeme. Děláme spoustu přešlapů, kroků zpět i do stran, ale vždy, opravdu vždy zase najdeme směr. Protože chci, hledám, makám, měním se, využívám pomoci, nechávám se vést i svými průvodci a otevírám se novým věcem. Dokážu ustoupit a najít kompromis, dokážu uvolnit, ale i přitáhnout, když na to přijde. Spolupracuji se svým mužem a otcem našich dětí, kterého jemně provázím stejným procesem, protože i on si samozřejmě nese své zápisy ze svého dětství :-). Jako rodiče a partneři hledáme kompromisy a vzájemně se od sebe učíme.

S láskou, Blanka Erien Lamaraa

Více o tom, proč je důležité si postavit své nové a zdravé základy si můžete přečíst zde.

www.blanka-reslova.cz, průvodkyně labyrintem těla, duše a mysli

Poznámka k mým příspěvkům: Zdůrazňuji, že vše co v tomto článku píši je můj úhel pohledu, který je postaven na mých osobních zkušenostech a poznáních i z individuálních sezení s klienty, kteří hledají pravdu a touží si uzdravit svůj život a vymanit se z nepohody, kterou prožívají. Mé články publikuji za informativním účelem a jako možnost nazření na některá témata trochu jinýma očima. Problematika bývá mnohem hlubší a velmi individuální, ale často vyplývá ze stejné podstaty věci. Proto může příspěvek pomoci při hledání odpovědí na životní otázky, které si lidé kladou.

 

 

 

Meditace zdarma

Odložte vlivy, vzorce myšlení i chování a jiné zátěže, které si nesete od svých předků a vydejte se na cestu k sobě, ke své pravdivé duši, ke svému prapůvodnímu nastavení.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

  • PROBUZENÍ ŽENSKÉ SÍLY eBook ZDARMA

    Získejte orientační "mapu" a pochopíte proč je důležité si postavit nové a pevné základy pro spokojený život

  • Nejnovější články
  • Setkáme se na facebooku